Chiếc Khấu, Phần Trăm

Chiếc Khẩu Đổi Thẻ Cào.

1. Thanh toán bằng chuyển khoản : 10 % chi phí.

2. Thanh toán bằng thẻ cào, hay nạp tiền bằng thẻ cào : 23 %. Nhưng trước mắt là 30 % trong một thời gian ngắn